Khách sạn không rác thải nhựa đầu tiên ở Hội An - Silk Sense Hoi An River Resort

Công bố “khách sạn không rác thải nhựa” ở Hội An

(CLO) Tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Silk Sense Hoi An River Resort chính thức công bố là khách sạn không còn rác thải nhựa thải ra môi trường và không còn đồ nhựa dùng một lần.

Với định hướng phát triển bền vững, Silk Sense Hoi An River Resort đã theo đuổi “Hành trình bảo vệ môi trường” từ ngày đầu xây dựng cho đến hôm nay, bằng cách sử dụng những vật liệu thân thiện môi trường và bằng những chương trình giảm thiểu rác thải nhựa tại khách sạn. Đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên tiên phong không rác thải nhựa và là hành động thiết thực trong việc cụ thể hóa Bộ tiêu chí du lịch xanh.

Đồng thời, đây cũng là mô hình thí điểm để cho các doanh nghiệp du lịch nói chung cũng như các khu nghỉ dưỡng, khách sạn trên địa bàn sẽ định hướng sản phẩm du lịch của mình và phát triển du lịch xanh như định hướng phát triển của tỉnh Quảng Nam.


Khách sạn không rác thải nhựa đầu tiên ở Hội An - Silk Sense Hoi An River Resort
Công bố “khách sạn không rác thải nhựa” ở Hội An

Được biết, việc triển khai Bộ tiêu chí du lịch xanh tỉnh Quảng Nam thời gian qua đã đạt được kết quả ban đầu, như nâng cao nhận thức cộng đồng doanh nghiệp du lịch và người dân trong việc thực hiện Bộ tiêu chí du lịch xanh và đặc biệt về nhận thức của du khách.

Lễ công bố “Khách sạn không rác thải nhựa” là một hành động cụ thể của doanh nghiệp, có ý nghĩa lớn đối với việc tạo sức lan toả cho cộng đồng doanh nghiệp du lịch không chỉ ở Hội An mà trên địa bàn cả nước về quyết tâm thực hiện phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam.

Trên cơ sở Bộ tiêu chí “khách sạn không rác thải nhựa” do khu nghỉ dưỡng xây dựng và thực hiện thành công, Hiệp hội Du lịch Việt Nam trước mắt sẽ nghiên cứu, hoàn thiện và ban hành ngay để áp dụng đánh giá cho các khách sạn là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, tiến tới vận động các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chính thức ban hành để áp dụng trong toàn ngành du lịch.

Nguồn: https://www.congluan.vn/cong-bo-khach-san-khong-rac-thai-nhua-o-hoi-an-post264075.html