Silk Sense Hội An River Resort là một cơ hội việc làm bình đẳng và một chủ nhân minh bạch. Chúng tôi không kỳ thị trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, nhận dạng giới tính, xu hướng tính dục, tình trạng hôn nhân, quốc tịch, tổ tiên, tuổi tác, tôn giáo, tình trạng khuyết tật, thông tin di truyền, hộ tịch hoặc bất kỳ nhóm nào khác được luật pháp bảo vệ. Có nhiều cánh cửa dẫn đến Silk Sense, vui lòng liên hệ recruit@silksenseresort.com và cùng chúng tôi cùng phát triển tương lai của bản thân.